Oznaczenie sprawy:  ZP/26/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej dla robót budowlanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia na roboty budowlane:

Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu

„Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Znak sprawy ZP/26/MGW/2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 131-298161 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 lipca 2018 r. 11/07/2018

2. SIWZ ZP/26/MGW/2018 11/07/2018

3. Załącznik do SIWZ 11/07/2018

4. Załączniki Nr 4a do SIWZ – JEDZ espd 11/07/2018

5. Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja 11/07/2018

6. Zawiadomienie Nr 1 z dnia 31 lipca 2018 r. dot. wyznaczenia wizji lokalnej 31/07/2018

7. Zawiadomienie Nr 2 z dnia 09 sierpnia 2018 r. dot. zmiany terminu składania ofert 09/08/2018

8. Ogłoszenie zmian wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 09 sierpnia 2018 r. 09/08/2018

9. Zawiadomienie Nr 3 z dnia 13 sierpnia 2018 r. dot. wyznaczenia terminu wizji lokalnej 13/08/2018

10. Zawiadomienie Nr 4 z dnia 16 sierpnia 2018 r. o zmianie SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert 16/08/2018

11. Ogłoszenie zmian wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 sierpnia 2018 r. 16/08/2018

12. Odpowiedzi z dnia 21 sierpnia 2018 r. na zapytania do SIWZ 21/08/2018

13. Załączniki do odpowiedzi przekazane na płycie DVD 21/08/2018

14. Zawiadomienie Nr 5 z dnia 21 sierpnia 2018 r. o zmianie SIWZ 21/08/2018

15. Załącznik do Zawiadomienia Nr 5 – Formularz Oferty (Załącznik Nr 3 do SIWZ) 21/08/2018

16. Ogłoszenie zmian wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21 sierpnia 2018 r. 21/08/2018

17. Odpowiedzi z dnia 24 sierpnia 2018 r. na zapytania do SIWZ Część 2 24/08/2018

18. Informacja z otwarcia ofert w dniu 06 września 2018 r. 06/09/2018

19. Zalecany wzór oświadczenia wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej 06/09/2018

20. Zawiadomienie z dnia 17 grudnia 2018 r. o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych 18/12/2018

21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wynik postępowania opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2019/S 001- 000084 z dnia 02 stycznia 2019 r. 03/01/2019

 

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 06 września 2018 r. godz. 10:00

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.