Znak sprawy:MGW.DA.271.5.2018.MM                                                                                 Załącznik nr 1                                                                     Zabrze, dn. 11.05.2018  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Sukcesywne dostawy drewna dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  „

  1. Istotne warunki zamówienia:

……………….nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………….

III.Termin  związania ofertą: 

30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty 

IV.Termin realizacji zamówienia:

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy)

V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 16.05.2018 godz. 14

1. Zapytanie ofertowe 14/05/2018

2. Formularz ofertowy 14/05/2018

3. Formularz cenowy 14/05/2018

4. Wybór oferty 24/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.