Znak sprawy:MGW.DA.271.3.2018.MM                                                                                                                                                                                            Zabrze, dn……………2018  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I.Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy drewna dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  „

II.Istotne warunki zamówienia:

……………….nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………….

III.Termin związania ofertą:  

30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty 

IV.Termin realizacji zamówienia:

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy)

V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia:…………………………………

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza.

Termin realizacji zamówień cząstkowych: do 5 dni roboczych

Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym wg. potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel przez Zamawiającego. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli Formularza cenowego.

Zapłata za zamówienia cząstkowe nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur , przelewem na konto, w terminie 30 dni od ich dostarczenia.

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem ( nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawę prowadzi: Michał Maksalon . tel kom: 728 406 115

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK/NIE

1. Zapytanie ofertowe 25/04/2018

1. Zapytanie ofertowe 26/04/2018

2. Formularz oferty 25/04/2018

3. Formularz cenowy 25/04/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.