MGW.DA.271.2.2018.MM                                                                                                                                                                                                Zabrze, 10.04.2018r.

                                                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Nasadzenie drzew na terenach należących do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje nasadzenie w ilości 90szt drzew z gatunku grab pospolity Carpinus betulus o obwodzie pnia nie mniejszym niż 12/14cm o naturalnej formie korony (nie szczepione). W cenę oferty należy wliczyć:

- koszt nasadzenia wraz z wymianą ziemi wokół drzewa ( 0,5m3 ziemi na jedno drzewo) oraz palikowaniem.

- gwarancję na nasadzony materiał drzewny przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru prac

- koszt ewentualnej wymiany drzew na nowe w przypadku gdy drzewa się nie przyjmą

Kryteria oceny ofert – cena: 100%

Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał do nasadzeń na własny koszt

Zapłata nastąpi po wykonaniu nasadzeń i potwierdzeniu pisemnym protokołem podpisanym przez każdą ze stron bez zastrzeżeń, na podstawie poprawnie wystawionej faktury , przelewem na konto, w terminie 30 dni od jej dostarczenia.

Uwarunkowania formalne związane z wyborem Wykonawcy:

  1. Termin związania z ofertą: 30 dni liczony od ostatniego dnia w którym można składać oferty
  2. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca  zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 20.04.2018 r .

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 16.04.2018 r. do godz. 10:00. Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym, na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem
(nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Zapytanie ofertowe 10/04/2018

2. Formularz oferty 10/04/2018

3. Wybór oferty 25/04/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.