ZAPYTANIE O CENĘ

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości zamówienia obejmującej realizację zadania pn.:

„Wykonanie pełnych badań skał przyległych pod względem wytrzymałości, zawodnienia, stabilności itp. Szybu i Szybika „Guido” Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Warunki udziału w postepowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział oferenci którzy spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej przy realizacji tego typu zamówień. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby oferent wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu badań określających stan techniczny obwodowy Szybu w opisanym zakresie.

Posiadane dokumenty potwierdzające posiadane zdolności powinny zostać załączone do składanej oferty.

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31.05.2018 r.

Kryteria oceny ofert:

Cena: 100% z zastrzeżeniem konieczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie III niniejszego zapytania.

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 03.04.2018 r.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

                              

Sprawę prowadzi:

  1. Magdalena Władowska, Marek Wituła tel. 32 630-30-91 wew. 5806

1. Zapytanie o cenę 27/03/2018

2. Wzór oferty 27/03/2018

3. Koncepcja przebudowy 27/03/2018

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.