logotypy

Oznaczenie sprawy:  ZP/09/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia na dostawy:

Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „E-Muzeum – digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Znak sprawy ZP/09/MGW/2018

  1.  1.Ogłoszenie o zamówieniu Nr 532682-N-2018 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 marca 2018 r.
  2.  2.SIWZ ZP/09/MGW/2018
  3.  3.Załączniki do SIWZ
  4. 4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 23 marca 2018 r. 23/03/2018
  5. 5. Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania Nr 500080411-N-2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. 13/04/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.