Oznaczenie sprawy:  ZP/13/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.   
                                               8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:

 

Przeprowadzenie  okresowych przeglądów, badań okresowych (wraz z protokołem rzeczoznawcy), remontu wózków hamulcowych, serwisowania, usuwania awarii układów i urządzeń przewozu ludzi kolejką szynową  podwieszoną z napędem własnym elektrohydraulicznym CEH-22  na poziomie 320 m w ZKWK „Guido”  w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

ZP/13/MGW/2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu 16/03/2018

2. SIWZ 16/03/2018

3. Zestawienie z otwarcia ofert 26/03/2018

4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 05/04/2018

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.