Zwracamy się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości zamówienia obejmującego realizację zadania pn.:

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu aktualnie prowadzi prace związane z przebudową i przystosowaniem do ruchu turystycznego i utrzymania wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, które rozciągają się na odcinku kilku kilometrów. Prowadzone przez MGW prace wymagają ciągłego transportu urobku i materiałów do zabezpieczenia tych wyrobisk. Intensywność prowadzonych prac jest tak duża, że wymaga ona codziennie zaangażowania kilku osób. Praca ich polega na wykonywaniu ręcznych transportów za pomocą zwykłych taczek mechanicznych - których wykorzystuje się niejednokrotnie kilkanaście naraz - ze względu na niewielką możliwość masy transportowej (jednorazowo przewiezione może zostać do 100 kg urobku). Wysiłek fizyczny osób wykonujących te prace, to przede wszystkim ogromne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników zajmujących się transportem ładunków. Ze względu na ograniczoną wielkość wyrobiska (szerokość 1-1,5 m) oraz brak możliwości zawracania, jedynym skutecznym narzędziem transportowym jest taczka. Proponowane zastosowanie do tego celu taczki z napędem elektrycznym o większej pojemności skrzyni z mechanicznym rozładunkiem, pozwoli zmniejszyć ilość dotychczasowych kursów, a co za tym idzie również ilość przejechanych kilometrów. Wysiłek fizyczny podczas jazdy taczką elektryczną jest niewspółmiernie ograniczony do minimum (funkcja kierowania pojazdem).

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zakup oraz dostawę 2 szt. urządzeń do transportu pod postacią taczek z napędem elektrycznym i 2 szt. stacji do ładowania baterii na terenie wskazanym przez Zamawiającego.

Zakup przedmiotowych urządzeń jest współfinansowany ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Poprawa warunków pracy górników poprzez zakup urządzeń transportowych celem zminimalizowania wysiłku fizycznego” i powinien spełniać wymagania określone umową o dofinansowanie.

  1. Termin związany z ofertą: 30 dni od daty złożenia
  2. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca  zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 01.06.2018 r. Bieg realizacji umowy rozpoczyna się od dnia jej podpisania.

  1. Kryteria oceny ofert:
    Cena: 100%
  2. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 22.03.2018 r.

Sprawę prowadzi:

  1. Magdalena Władowska, Marek Wituła tel. 32 630-30-91 wew. 5806

1. Zapytanie o cenę 14/03/2018

2. Formularz oferty 14/03/2018

3. Wybór wykonawcy 04/04/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.