Oznaczenie sprawy:  ZP/12/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.   
                                               8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 08/03/2018

2. SIWZ 08/03/2018

3. SIWZ 09/03/2018

4. Wyjaśnienia treści SIWZ 14/03/2018

5. SIWZ 14/03/2018

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14/03/2018

7. Zestawienie z otwarcia ofert 21/03/2018

8. Informacja o unieważnieniu postępowania 23/03/2018

9. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 27/03/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.