Oznaczenie sprawy:  ZP/11/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia na usługi:

        Usługa drukowania wydawnictwa książkowego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Znak sprawy ZP/11/MGW/2018

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 525843-N-2018 z dnia 02 marca 2018 r. 02/03/2018

2. SIWZ ZP/11/MGW/2018 02/03/2018

3. Załączniki do SIWZ 02/03/2018

4. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 06 marca 2018 r. 06/03/2018

5. Informacja z otwarcia ofert w dniu 13 marca 2018 r. 13/03/2018

6. Proponowany wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej 13/03/2018

7. Zawiadomienie z dnia 03 kwietnia 2018 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej 06/04/2018

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 500100788-N-2018 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09 maja 2018 r. 09/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.