MGW.TM.711.17.2018.1.JM

ZPP/148/2018

Zabrze, dnia 01. 03. 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do modernizacji instalacji elektrycznej zlokalizowanej w Hali Pomp na poziomie 320m
w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do modernizacji sieci instalacji elektrycznej o napięciu 0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia zlokalizowane w Hali Pomp (pubie) na poziomie 320m w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Osprzęt, którego specyfikacja musi być zgodna z wykazem ujętym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego musi spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowy osprzęt musi być nowy, technicznie sprawny,

- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,

- być wolny od wad technicznych i prawnych,

- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu) w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

  1. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać:

  • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
  • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień).

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 

Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji, i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w specyfikacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w zapytaniu, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. Termin związania ofertą:

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia: do 10 dni (nie dłużej niż do 20. 03. 2018r.).

      Bieg terminu rozpoczyna się od dnia wystawienia zlecenia (papierowego, telefonicznego – potwierdzonego mailem lub w wersji elektronicznej) na dostawę przedmiotowego osprzętu.

  1. V. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 06. 03. 2018r. do godz. 1000

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 322771125), drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                              

Sprawę prowadzi:

  1. Janusz Miś, tel.: 326303091 w. 5545

Do pobrania:

1. Specyfikacja techniczna i ilościowa zamawianego towaru 01/03/2018

2. Formularz ofertowy 01/03/2018

3. Zapytanie ofertowe 01/03/2018

4. Wybór oferty 16/03/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.