MGW.TM.711.15.2018.1.JM
ZPP/137/2018 Zabrze, dnia 23. 02. 2018r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do wykonania modernizacji aranżacji wystawy w wyrobiskach dołowych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do wykonania sieci dystrybucyjnej
o napięciu 0,23 kV zasilającej modernizowaną wystawę (geostrefa) w wyrobiskach dołowych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Osprzęt, którego specyfikacja musi być zgodna z wykazem ujętym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego musi spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowy osprzęt musi być nowy, technicznie sprawny,
- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,
- być wolny od wad technicznych i prawnych,
- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu) w terminach (sukcesywnie) uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 23/02/2018

2. Specyfikacja techniczna i ilościowa zamawianego towaru 23/02/2018

3. Formularz ofertowy 23/02/2018

4. Wybór oferty 07/03/2018

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.