1. Przedmiot zamówienia: Ochrona przeciwpożarowa  systemów i urządzeń p.poż. –– zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7  czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, oraz  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).

2. Opis zadania:

Do zadań wykonawcy w 2018 roku należeć będzie wykonanie:

1) Przeglądów  technicznych i czynności konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru – dwa razy w roku, systemu oddymiania oraz sprawdzenia głównych wyłączników pożarowych prądu – jeden raz w roku

2) Sprawdzenia wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach i zaworach hydrantowych (Ø 52 i Ø 25) – jeden raz w roku

3) Przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oświetlenia awaryjno  -  ewakuacyjnego – jeden raz w roku

2.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

3.Kryterium oceny ofert: cena  – 100 %

4.Termin składania ofert: ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 1 marca 2018 r. do godziny 12.00

5.Składanie ofert: Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonych formularzach do zapytania ofertowego:

1) Kalkulacja cenowa – zał. nr 1

2) Formularz oferty – zał. nr 2

na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres:

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 21/02/2018

2. Formularz oferty 21/02/2018

3. Kalkulacja cenowa 21/02/2018

4. Wybór oferty 15/03/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.