MGW.TM.71. ZPP/11/MGW/2018 /1 /2018/JM

Zabrze, dnia 10. 01. 2018r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

 

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa
SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od 01. 02. 2018r. ÷ 01. 02. 2019r.
w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 

I. Istotne warunki zamówienia:

  • - Wykonawca winien posiadać autoryzację (producenta elementów, urządzeń w/w systemów) na wykonywanie przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w serwisowaniu tego typu urządzeń, a także potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy,
  • - Wykonawca musi świadczyć całodobowe usługi serwisu w/w systemów,
  • - Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminach ustalonych z Zamawiającym,
  • - Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
  • - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę na okres minimum 12 miesięcy,
  • - W okresie trwania umowy obowiązujące ceny nie ulegną zmianie.

 

II. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

III. Termin realizacji zamówienia:

Data rozpoczęcia prac uzgodniona zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Czas realizacji zamówienia: w okresie od 01. 02. 2018r. do 01. 02. 2019r.

IV. Kryteria oceny ofert:

Cena                                     - 90% (najniższa zaoferowana cena),

Termin wykonania zamówienia      – 10% (okres gwarancji na wykonane usługi i wymienione podzespoły).

VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 22. 01. 2018r. do godz. 1000

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 322771125) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                              

Sprawę prowadzi:

Janusz Miś

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE

1. Zapytanie ofertowe 10/01/2018

2. Formularz oferty 10/01/2018

3. Szczegółowe warunki współpracy 10/01/2018

4. Umowa 10/01/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.