ZPP/499/MGW/2017

                Zabrze, dn. 31. 10. 2017r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wykonanie opinii dotyczącej eksploatacji istniejących sieci i budowy nowych instalacji elektroenergetycznych w układzie sieci TN wyrobiskach podziemnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Zakres przedmiotu zamówienia:

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu stosuje w wyrobiskach instalacje elektroenergetyczne w układzie sieciowym TN-S. Przedmiotowe instalacje elektroenergetyczne wykonane i eksploatowane są zgodnie z warunkami uzyskanych dopuszczeń do stosowania i zezwoleń na odstąpienie od wymagań przepisów. Zastosowane w instalacjach rozwiązania techniczne zostały pozytywnie zaopiniowane przez certyfikowaną jednostkę akredytującą. Zgodnie z § 733 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych eksploatacja istniejących i budowa nowych instalacji elektroenergetycznych w układzie sieci TN wymaga uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy w zakresie zapewnienia poziomu bezpieczeństwa ochrony przeciwporażeniowej nie niższego niż dla instalacji z izolowanym punktem neutralnym. Muzeum planuje dalszą eksploatację istniejących sieci i budowę nowych instalacji elektroenergetycznych w układzie sieci TN. Instalacje te będą wykorzystywały rozwiązania techniczne dotychczas stosowane w wyrobiskach muzeum instalacji w układzie sieci TN i będą spełniały wymagania przepisów i norm w tym zakresie, a w szczególności:

•             PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa,

•             PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym

•             PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie opinii w zakresie oceny poziomu bezpieczeństwa ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji elektroenergetycznych wykonanych w układzie TN zgodnie z wyżej przedstawionymi uwarunkowaniami W razie konieczności, forma zapoznania się dokumentacjami technicznymi – do uzgodnienia. 

Termin związania z ofertą:

30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty.

Termin realizacji zamówienia:

Od momentu złożenia zamówienia do 50 dni, jednak nie później niż do 31. 12. 2017r.  

Kryteria oceny ofert:

Cena                                                     - 95% (najniższa zaoferowana cena),

Termin wykonania zamówienia – 5% (termin wykonania zamówienia od momentu złożenia zlecenia).

Uwagi:

-              Wykonawca musi posiadać:

•             niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,

•             uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie: GRUPA IX — urządzenia i sprzęt elektryczny (sieci elektroenergetyczne),

•             potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień).

-              Kwota wynagrodzenia ujęta w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty związane

z realizacją zamówienia.

Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym:

- drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.             

lub

- osobiście na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 09. 11. 2017r., do godz. 1400

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 30/10/2017

2. Formularz oferty 30/10/2017

3. Umowa 30/10/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.