Oznaczenie sprawy:  ZP/23/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

                            

Budowa kotłowni parowej w przybudówce budynku dawnej maszynowni Szybu Carnall

w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” 

Znak sprawy ZP/23/MGW/2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu 12/10/2017

2. SIWZ z załącznikami 12/10/2017

3. JEDZ w espd-request 12/10/2017

4. Dokumentacja projektowa 12/10/2017

5. Zawiadomienie Nr 1 z dnia 25.10.2017 r. o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej. 26/10/2017

6. Zawiadomienie Nr 1 o zmianie treści SIWZ z dnia 08/11/2017

7. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 16 listopada 2017 r. 16/11/2017

8. Załączniki do odpowiedzi 16/11/2017

9. Zawiadomienie Nr 2 o zmianie treści SIWZ z dnia 16 listopada 2017 r. 16/11/2017

10. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz Oferty - Po zmianie 16/11/2017

11. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Po zmianie 16/11/2017

12. Załącznik Nr 4 do Wzoru umowy - Szczegółowe wymogi dot. ubezpieczenia OC - Po zmianie 16/11/2017

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do Dz. Urz. UE w dniu 16 listopada 2017 r. 16/11/2017

14. Zawiadomienie Nr 2 z dnia 16 listopada 2017 r. o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej. 16/11/2017

15. Informacja z otwarcia ofert z dnia 05 grudnia 2017 r. 05/12/2017

16. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z 01 marca 2018 r. 01/03/2018

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.