Oznaczenie sprawy:  ZP/27/MGW/2017

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8   
                                               ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa obsługa podwieszonej kolejki spalinowej w  diagonali transportowej przy szybie „Carnall”.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 21/09/2017

2. SIWZ 21/09/2017

3. Załączniki 21/09/2017

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1 29/09/2017

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27/09/2017

6. Zestawienie z otwarcia ofert 03/10/2017

7. Informacja o wyborze oferty 13/10/2017

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16/11/2017

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 22/11/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.