Oznaczenie sprawy:  ZP/22/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

                            

Docelowe zabezpieczenie fragmentów wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej: Przecinka IX „Luiza”, Przecinka X „Reden północny”.

Znak sprawy ZP/22/MGW/2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu 13/09/2017

2. SIWZ 13/09/2017

3. Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 13/09/2017

4. Załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 13/09/2017

5. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór umowy 13/09/2017

6. Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz oferty 13/09/2017

7. Zał. nr 4 do SIWZ - JEDZ wersja edytowalna 13/09/2017

8. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia 13/09/2017

9. Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót 13/09/2017

10. Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 13/09/2017

11. Zał. nr 8 do SIWZ - Tabela równoważności 13/09/2017

12. JEDZ - espd 13/09/2017

13. Informacja z otwarcia ofert w dniu 19/10/2017

14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02 listopada 2017 r. 03/11/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.