L.dz./3820/MGW/2017

Data: 26.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na poziomie 320 Kopalni Guido
przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu”

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja oraz realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń sanitarnych (WC damski, WC męski, WC dla
os. niepełnosprawnych) na poziomie 320 Kopali Guido.  

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

IX Termin realizacji zamówienia:

Etap I: remont pomieszczenia sanitarnego WC – męski do dnia 30.08 2017 r;

Etap II: remont pomieszczenia sanitarnego WC damski  i dla niepełnosprawnych do dnia 15.09.2017 r   

Czas trwania remontu powodującego wyłączenie pomieszczeń sanitarnych użytkowania nie dłużej niż 5 dni, w tym czasie pozostałe toalety muszą być sprawne.

W czasie trwania remontu poszczególne pomieszczenia sanitarne, nie mogą być wyłączone z użytkowania na dłużej nią 5 dni, w ciągu realizacji całego etapu. W czasie wyłączenia z użytkowania jednego z pomieszczeń sanitarnych pozostałe pomieszczenia sanitarne muszą być sprawne.

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy.

X Kryteria oceny ofert:

Cena: 100 %

XI Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 01.08.2017r. do godz. 1200

Uwagi:

  1. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia częściowej faktury VAT będzie zatwierdzony protokół odbioru końcowego,  każdego z etapów zakładanych w zapytaniu ofertowym.
  2. Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  3. W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

  1. Michał Maksalon, tel. 728 406 115

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 27/07/2017

2. Formularz oferty 27/07/2017

3. Przedmiar 27/07/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.