Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego – zespołu dźwigowo-transportowego składającego się z:

  1. Elektrowciągnika  produkcji firmy SWF Krantechnik GmbH
  2. Konstrukcja podparcia produkcji firmy KOPEX – PBSZ Bytom

Cena wywoławcza wynosi 30 500,00 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/100) netto,

tj. 37 515,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych 00/100) .

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe:
Wizja lokalna odbędzie się w dn. 31 lipca 2017 r. przy ul. Hutniczej 5-9 w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry  o godz. 13.00

Wadium:
Sprzedawca ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  3 751,50 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 50/100). Wadium Kupujący wpłaca w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wybory oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Termin przetargu:

Oferty należy składać do dnia 3 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Muzeum (pok. 1.02, I piętro).
Otwarcie przetargu   nastąpi w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu, pok. 1.02, I piętro.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o przetargu 20/07/2017

2. Wycena 20/07/2017

3. Formularz oferty 20/07/2017

4. Wzór umowy 20/07/2017

5. Protokół z przebiegu przetargu 25/08/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.