L. Dz. 3080/MGW/2017                                                                                                                                                                                 Zabrze, dn.05.06.2017  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy narzędzi dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” „

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 lub do wyczerpania kwoty zabezpieczonej na ten cel przez Zamawiającego.

3. Kryteria oceny ofert – cena: 100%

4. Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza.

5.Termin realizacji zamówień cząstkowych: do 5 dni roboczych

 

Uwagi:

Termin składania ofert : 09.06.2017 do godziny 12:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 05/06/2017

2. Formularz oferty 05/06/2017

3. Formularz cenowy 05/06/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.