10-04-2017

Oznaczenie sprawy:  ZP/11/MGW/2017

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp w związku z art.6 a Pzp.

Nazwa zamówienia:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/11/MGW/2017

Do pobrania: 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 10/04/2017

2. SIWZ 10/04/2017

3. Informacja z otwarcia ofert 21/04/2017

4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 05/05/2017

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31/05/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.