L.dz/2131/MGW/2017                                                                                                                                                                                                              Zabrze, dn.5.04.2017  r.

                                                                                              ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

                                              „Sukcesywne dostawy stali dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  „

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 lub do wyczerpania kwoty zabezpieczonej na ten cel przez Zamawiającego.

3. Kryteria oceny ofert – cena: 100%

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.04.2017 DO GODZINY 12:00

Sprawę prowadzi Michał Maksalon tel: 728 406 115

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 07/04/2017

2. Formularz oferty 07/04/2017

3. Formularz cenowy 07/04/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.