ZZP/2144./MGW/2017

Zabrze , dn. 07.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie opinii technicznej  zastosowanych układów  wentylacyjnych NW2 i NW3 w skład której będzie wchodziły m.in.:

  •  Inwentaryzacja układu NW2 NW3  mająca na celu określenie statusu przekazanej dokumentacji powykonawczej.
  •  Przeprowadzenie próby regulacji układu NW2 i NW3 względem założeń zawartych w dokumentacji projektowej.
  •  Dokonanie pomiarów hałasu.
  •  Dokonanie oceny technicznej wykonanej instalacji wentylacji układu NW2 i NW3.
  •  Opracowanie opinii w zakresie koniecznych do podjęcia działań / wytycznych dla Inwestora w celu dokonania koniecznych zmian w układzie NW2 i NW3 w celu osiągnięcia przez układ NW2 i NW3 założonej wydajności i nastaw przy zachowaniu normowego komfortu akustycznego w pomieszczeniach II piętra.

Ponadto wykonawca opinii we wysłanym zakresie przeprowadzi wszelkie roboty związane z przeprowadzeniem opinii technicznej, w tym demontaż sufitów oraz ich i ponowny montaż przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi budowlanych.

Przeprowadzenie odpowiednich prac może się odbywać w godzinach od 15:00 w dni powszednie, lub w dni wolne od pracy (soboty, niedziele).

Termin związania ofertą :  nie dłużej niż  30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia: (wypełnia komórka zamawiająca)     1 miesiąc od daty podpisania umowy

Kryteria ofert – cena / termin realizacji /  specyfikacja techniczna:

                Cena – 100 %;   

W zakresie kryteriów oceny ofert (opcjonalnie zastosowanie możliwości negocjowania ofert)

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 07/04/2017

2. Formularz oferty 07/04/2017

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.