28-03-2017
Oznaczenie sprawy: ZP/07/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:
„Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Znak sprawy ZP/07/MGW/2017

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 28/03/2017

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28/03/2017

3. SIWZ 28/03/2017

4. Załącznik nr 1.1. do SIWZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWA część 1 28/03/2017

5. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWA część 2 28/03/2017

6. Załącznik nr 2.1. do SIWZ Formularz Cenowy część 1 28/03/2017

7. Załącznik nr 2.2. do SIWZ  Formularz Cenowy część 2 28/03/2017

8. Załącznik nr 3 do SIWZ  Formularz Ofertowy 28/03/2017

9. Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy 28/03/2017

10. Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych usług 28/03/2017

11. Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy ramowej 28/03/2017

12. Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy wykonawczej 28/03/2017

13. Załącznik nr 8 do SIWZ Naklejki kształty nacięć 28/03/2017

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30/03/2017

15 Zawiadomienie Nr 1 o zmianie SIWZ 30/03/2017

16. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 04.04.2017  04/04/2017

17. Zawiadomienie Nr 2 o zmianie SIWZ z dnia 04.04.2017  04/04/2017

18. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 05/04/2017

19. Zawiadomienie Nr 3 o zmianie SIWZ z dnia 05/04/2017

20. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 06/04/2017

21. Zawiadomienie Nr 4 o zmianie SIWZ z dnia 06/04/2017

22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06/04/2017

23. Informacja z otwarcia ofert w dniu 11/04/2017

24. Wzór oświadczenia dot. Grupy kapitałowej 11/04/2017

25. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 1 zamówienia 26/04/2017

26. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2 zamówienia 28/04/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.