L.dz/1271 /MZ /MGW/2017

Zabrze, dn.24.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Sukcesywne dostawy środków czystości do Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu w 2017/2018 roku”

1.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin realizacji zamówienia: Od daty podpisania umowy do 31.01.2018

3.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

4.Koszt dostawy: środki czystości Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować, na własny koszt do siedziby Zamawiającego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 7.03.2017 DO GODZINY 10:00

Sprawę prowadzi: Marcin Zasitko tel: 728 406 122

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 03/03/2017

2. Formularz oferty 03/03/2017

3. Formularz cenowe 03/03/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.