2017-02-14                            Oznaczenie sprawy:  ZP/05/MGW/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla dostaw określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Sukcesywne dostawy materiałów do wyrobisk górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 14/02/2017

2. SIWZ 14/02/2017

3. Informacja z otwarcia ofert 23/02/2017

4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15/03/2017

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31/03/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.