2017-01-26                            Oznaczenie sprawy:  ZP/04/MGW/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Wykonanie drenażu oraz odwodniania liniowego na terenie Kopalni
„Królowa Luiza” w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza”.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 26/01/2017

2. SIWZ 26/01/2017

3. Załączniki 26/01/2017

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1 07/02/2017

5. Informacja z otwarcia 13/02/2017

6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 09/03/2017

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30/03/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.