2017-01-12                            Oznaczenie sprawy:  ZP/02/MGW/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) na zadanie pod nazwą:

„Docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od Rozwidlenia Zachodniego do Przecinki nr 5 Broja - KONTYNUACJA

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 12/01/2017

2. SIWZ 12/01/2017

3. Dokumentacja techniczna 12/01/2017

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 1 - Informacja o wizji lokalnej 26/01/2017

5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 2 02/02/2017

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Sprostowanie 02/02/2017

7. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowanie ogłoszenia 04/02/2017

8. Informacja z wizji lokalnej 13/02/2017

9. Informacja z otwarcia ofert 22/02/2017

10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29/03/2017

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26/04/2017

12. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28/04/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.