L.DZ 6234/DPRT/GB/2016                          ZAPYTANIE OFERTOWE

"Zakup z dostawą elementów wyposażenia"

                Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8b Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

 

 1. I.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, telefon: (032) 630 30 91, faks: (032)  277-11-25, NIP: 648-276-81-67, strona internetowa: www.kopalniaguido.pl.

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 08.00-16.00

 

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia.

                Przedmiotem zamówienia będzie dostawa opisanych w załączniku nr 2 elementów wyposażenia na warunkach przedstawionych poniżej:

 1. Dostawa i płatność do 31.12.2016.
 2. Dostawa loco Kopalnia Guido ul. 3 Maja 93 Zabrze.
 3. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania. Zapakowane w oryginalne opakowanie producenta – jeśli producent takie oferuje. Wyposażone w instrukcję obsługi w j. polskim i inne dokumenty i oświadczenia producenta wymagane odrębnymi przepisami.
 4. Wykonawca zamówienia na dostarczone towary udzieli gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta, chyba, że w opisie Zamawiający poda inny okres gwarancji.
 1. II.Kryteria oceny ofert:
 2. Kryterium wyboru danej oferty jest najniższa cena brutto za realizację zadania.
 3. W przypadku, kiedy złożone zostaną co najmniej dwie identyczne oferty na dany przedmiot zakupu Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert, przy czym ceny w nich zaoferowane nie mogą być wyższe niż w ofertach złożonych pierwotnie.
 1. III.Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
 2. 1.Kwota wynagrodzenia przedstawiona w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty w tym koszty dostawy loco Kopalnia Guido
 3. 2.Zapłata nastąpi po wykonaniu usługi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w ciągu 7 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury VAT.
 4. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych w przypadku pozycji nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 5. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych w przypadku pozycji nr: 16 obejmującej dostawę łączną artykułów wymienionych w podpunktach od „a” do „f”.
 6. 5.Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na każdy przedmiot wymieniony w załączniku nr 2 w punktach od 1 do 16 na osobnym druku oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, z podaniem numeru przedmiotu (– wpisując cyfrę w odpowiednie pole), którego dotyczy oferta, zgodnie z numeracją zawartą w załączniku nr 2 i wytycznymi w punktach 3 i 4 powyżej.
 7. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyn.
 1. IV.Sposób dostarczenia oferty:

Oferta winna być złożona w następujący sposób:

 1. Pocztą elektroniczną na adres – w formie zeskanowanego wypełnionego druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Osobiście do siedziby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59 w godzinach od 8.00 do 15.30 w formie wypełnionego druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 1. V.Termin przesłania oferty:

Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2016 do godziny 09.00.

Do pobrania: 

1. Zapytanie ofertowe 23/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.