ZPP/475/MGW/2016

                                                                                                       Zabrze, dn. 20. 12. 2016r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wykonanie opinii dotyczącej projektu instalacji oświetlenia technicznego i awaryjnego
w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 

 

Zakres przedmiotu zamówienia:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zamierza rozpocząć realizację następującego projektu:

  1. Projekt wykonawczy: Oświetlenie techniczne i awaryjne Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Ww. projekt opracowany został zgodnie z koncepcją aranżacji i wyposażenia wyrobisk dla celów turystycznych i obejmuje:

- instalację elektryczną oświetlenia technicznego wykonaną w układzie sieciowym IT,

Przyjęte założenia projektowe i zastosowane rozwiązania techniczne wykorzystują postanowienia Decyzji Prezesa WUG dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od wymagań przewidzianych
w przepisach § 610 ust. 2, § 615, § 620 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zmianami). Zgodnie z warunkami stosowania ww. zgody realizacja projektów wymaga uzyskania pozytywnej oceny akredytowanej jednostki certyfikującej.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie opinii w/w projektu technicznego.

W razie konieczności, forma zapoznania się projektem – do uzgodnienia. 

 

Termin związania z ofertą:

30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty.

Termin realizacji zamówienia:

Od momentu złożenia zamówienia:  do 30 dni, jednak nie później niż do 31. 01. 2017r.   

Kryteria oceny ofert:

Cena                                                                   - 95% (najniższa zaoferowana cena),

Termin wykonania zamówienia                – 5% (termin wykonania zamówienia od momentu złożenia zlecenia).

Uwagi:

        -            Wykonawca musi posiadać:

  • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
  • status akredytowanej jednostki certyfikującej,
  • doświadczenie w wykonywaniu tego typu przedmiotów zamówienia,
  • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień).

        -            Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie ustalonym z Zamawiającym,

        -            Kwota wynagrodzenia ujęta w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym:

- drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           

lub

- osobiście na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23. 12. 2016r., do godz. 1400  

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 21/12/2016

2. Formularz oferty 21/12/2016

3. Wzór umowy 21/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.