15-12-2016

Oznaczenie sprawy:  ZP/38/MGW/2016

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

                       Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni parowej wraz ze stacji wymienników para-woda i SUW oraz pomieszczeniem technicznym” realizowanego w ramach projektu zintegrowanego „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

ZP/38/MGW/2016

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 15/12/2016

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15/12/2016

3. SIWZ 15/12/2016

4. Załącznik nr 1 15/12/2016

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16/12/2016

6. Zmiana treści SIWZ 16/12/2016

7. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ 20/12/2016

8. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr2 22/12/2016

9. Zestawienie ofert z otwarcia 02/01/2017

10. Informacja o wyborze oferty 30/01/2017

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15/02/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.