L. Dz. 5713/MGW/2016                                                                                                                                                                                    Zabrze, dn.07.12.2016  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Sukcesywny zakup materiałów elektroinstalacyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” „

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 lub do wyczerpania kwoty zabezpieczonej na ten cel przez Zamawiającego.

3. Kryteria oceny ofert – cena: 100%

4. Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza.

5.Termin realizacji zamówień cząstkowych: do 5 dni roboczych

Termin składania ofert : 12.12.2016 do godziny 12:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 8/12/2016

2. Formularz oferty 8/12/2016

3. Formularz cenowy 8/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.