2016-12-05                            Oznaczenie sprawy:  ZP/37/MGW/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej kwoty dla usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z póżn. zm.) na zadanie pod nazwą:

„Kompleksowa obsługa podwieszonej kolejki spalinowej w upadowej transportowej przy szybie „Carnall”.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 05/12/2016

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 05/12/2016

3. Załączniki techniczne 05/12/2016

4. Informacja z otwarcia ofert 13/12/2016

5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 28/12/2016

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12/01/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.