Oznaczenie sprawy:  ZP/35/MGW/2016                                                         2016_11_08

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej kwoty dla usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z wytwornicą pary, stacją wymienników para-woda i SUW oraz pomieszczeniem technicznym” realizowanego w ramach projektu zintegrowanego „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 08/11/2016

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) 08/11/2016

3. Załącznik Nr 1 08/11/2016

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16/11/2016

5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ-1 16/11/2016

6. Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu 22/11/2016 

7. Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu 22/11/2016

8. Informacja o unieważnieniu postępowania 14/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.