ZPP/326/MGW/2016
                                                                                                       Zabrze, dn. 26. 10. 2016r.
ZAPYTANIE  OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie przeglądu transformatora T-B typu MPTCR 1000/21, 20/6 kV 1000MVA  eksploatowanego w GSZ 20/6 kV „Szyb Kolejowy” w ZKWK „Guido” 
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
.
 
 
Zakres przedmiotu zamówienia:
        -            przegląd powinien być wykonywany w miejscu eksploatacji (w przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w miejscu zainstalowania transformatora – koszty załadunku i transportu pokrywa Wykonawca),
        -            kontrola kabli przyłączeniowych,
        -            kontrola uzwojeń i połączeń uzwojeń,
        -            sprawdzenie i badanie aparatury i osprzętu kontrolno-pomiarowego (czujników temperatury, etc.),
        -            badania i pomiary diagnostyczne zgodnie z Ramową Instrukcją Eksploatacji Transformatorów,
W/w przegląd musi być zakończony pozytywnym protokołem z prób i pomiarów diagnostycznych wykonanych w trakcie przedmiotowego przeglądu.
 
Termin związania z ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty.
Termin realizacji zamówienia:
Data rozpoczęcia prac uzgodniona zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy po zakończeniu procedury wyłonienia Zamawiającego, jednak nie później niż 30 dni od momentu złożenia zamówienia.  
Kryteria oceny ofert:
Cena                     - 95% (najniższa zaoferowana cena),
Gwarancja          –   5% (okres gwarancji na wykonane usługi i wymienione podzespoły).
Uwagi:
        -            Wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w serwisowaniu tego typu urządzeń, a także potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
        -            Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie ustalonym z Zamawiającym,
        -            Kwota wynagrodzenia ujęta w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
          -          Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę na okres minimum 12 miesięcy.
Termin składania ofert:
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym:
lub
- osobiście na adres:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10. 11. 2016r., do godz. 1400
 
Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE
 
Do pobrania:
 
 
 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.