Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego – zespołu dźwigowo-transportowego składającego się z:

  1. Elektrowciągnika  produkcji firmy SWF Krantechnik GmbH
  2. Konstrukcja podparcia produkcji firmy KOPEX – PBSZ Bytom

Cena wywoławcza wynosi 101.000 zł netto (słownie: sto jeden tysięcy złotych 00/100) netto,

tj. 124.230.000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych 00/100) .

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe: 
Wizja lokalna odbędzie się w dn. 28 października 2016 r. przy ul. Hutniczej 5-9 w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry  o godz. 12.00

Wadium:
Sprzedawca ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 10.100 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych 00/100). Wadium Kupujący wpłaca w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wybory oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Termin przetargu:

Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2016 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Muzeum (pok. 1.02, I piętro). 
Otwarcie przetargu   nastąpi w dniu 8 listopada 2016 r. o godz. 12.15 w siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu, pok. 1.02, I piętro.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o przetargu 24/10/2016

2. Formularz ofertowy 24/10/2016

3. Umowa sprzedaży 24/10/2016

4. Wycena 24/10/2016

5. Protokół 24/11/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.