L.DZ. 4671/REOK/MGW/2016                                                                  Zabrze, dn. 17.10.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne dla 50m odcinka Sztolni „Kościuszko”, od wylotu – „Bramy Gwarków” w kierunku Szybu „Ewa”
– realizowane w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej  w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach”

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne, zgodnie z wymogami określonymi
w Rozporządzeniu MTBIGM z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla planowanej inwestycji polegającej na budowie. W zakresie wyceny należy uwzględnić między innymi:

-        wykonanie otworów geotechnicznych, z powierzchni terenu do głębokości ok 12m (minimum 6m poniżej spągu Sztolni „Kościuszko”), w ilości 3 sztuk i łącznej długości ok. 36m, wraz z określeniem profilu litologicznego i charakterystyk zwierciadła wód,

-        określenie parametrów geotechnicznych gruntów w każdym z otworów,

-        wykonanie sondowań przy wykonanych otworach,

-        inne niezbędne czynności konieczne do wykonania zamówienia w zakresie określonym przedmiotem zamówienia.

Planowany termin realizacji zamówienia:

14 dni roboczych od daty podpisania umowy  

Termin składania ofert: Do dnia: 24.10.2016r. do godz. 12.00

Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Kryteria oceny ofert: cena: 100 %

 

Do pobrania: 

1. Zapytanie ofertowe 17/10/2016 Zapytanie ofertowe 18/10/2016

2. Formularz ofertowy 17/10/2016

3. Szkic lokalizacji otworów geotechnicznych 17/10/2016

4. Wybór oferty 16/11/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.