2016-10-14                            Oznaczenie sprawy:  ZP/33/MGW/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej kwoty dla usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni parowej wraz z wytwornicą pary, stacją wymienników para-woda i SUW oraz pomieszczeniem technicznym” realizowanego w ramach projektu zintegrowanego „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 14/10/2016

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14/10/2016

3. Załącznik nr 1 14/10/2016

4. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 25/10/2016

5. Zmiana Treści SIWZ nr 1 25/10/2016

6. Informacja o wizji lokalnej 26/10/2016

7. Zestawienie z otwarcia ofert 28/10/2016

8. Informacja o unieważnieniu postępowania 03/11/2016

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 01/02/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.