2016-10-07                            Oznaczenie sprawy:  ZP/32/MGW/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu.

Zadanie współfinansowane ze środków - nie

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 07/10/2016

2. SIWZ 07/10/2016

3. Załączniki 07/10/2016

4. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - 1 11/10/2016

5. Informacja z wizji 17/10/2016

6. Zestawienie z otwarcia ofert 17/10/2016 NIEAKTUALNE

7. Aktualne zestawienie z otwarcia ofert 18/10/2016

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10/11/2016

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.