30-09-2016                                              Oznaczenie sprawy:  ZP/31/MGW/2016

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

„Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/31/MGW/2016

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 30/09/2016

2. SIWZ 30/09/2016

3. Zestawienie ofert z otwarcia 10/10/2016

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26/10/2016

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15/11/2016

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.