2016-05-06                            Oznaczenie sprawy:  ZP/19/MGW/2016

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia  poniżej kwoty dla robót budowlanych  określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 t.j.)  na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie elementów małej architektury - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego
pn: Park 12C - wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu
.".

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 06/05/2016

2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01/06/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.