ZPP/2121/MGW/2016

Zabrze, dnia 29.04.2016 r.              

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej obejmującej zakup, wyposażenie                              i posadowienie we wskazanym miejscu wiaty/pawilonu handlowego wraz z wykonaniem niezbędnych - z punktu widzenia zaplanowanej w nim działalności – instalacji umożliwiającej                       m.in. sprzedaż produktów spożywczych, który będzie zgodny z nw. opisem:

 • Wiata/pawilon handlowy z otwieranym lub uchylanym oknem sprzedażowym oraz ladą umieszczoną na wysokości okna od zewnątrz. Drzwi wejściowe z boku, tylko dla personelu obsługującego. Wymiary domku nie mniejsze niż: 3 x 4 m.
 • Ściany zewnętrzne wykonane z drewna - malowane 3x, dach pokryty blachą dachową (analogicznie do istniejących na terenie Inwestora stanowisk grillowych), ściany ocieplane        (10 cm). Ściany wewnętrzne i podłoga wykonana z boazerii panelowej (drewno).
 • Wiata/pawilon wizualnie możliwie jak najbardziej wpasowany do istniejącego otoczenia wiat grillowych, budynku obsługi ruchu turystycznego itp.
 • Wiata zlokalizowana w pobliżu stanowisk grillowych, służyć będzie drobnej sprzedaży pamiątek oraz produktów żywnościowych typu: zimne napoje z lodówek, sprzedaż piwa                         z nalewaka (rollbar), sprzedaż ciepłych napoi, sprzedaż lodów, słodyczy, kiełbas na grilla.
 • Wiata musi zostać wyposażona w wewnętrzną instalację elektryczną i sanitarną                              oraz umożliwiać ustawienie rollbaru na blacie wewnątrz domku oraz lodówek w pawilonie                    jak i poza nim.
 • Wyposażenie wewnętrzne wiaty/pawilonu musi obejmować:

- oświetlenie wewnętrzne wiaty/pawilonu,

- zlew dwukomorowy z baterią,

- umywalkę z baterią,

- blat roboczy (może być połączony ze zlewem dwukomorowym wpuszczanym w blat)                      oraz posiadać otwór na montaż nalewaka do piwa (rollbar),

- stanowisko sprzedażowe w formie blatu/stołu przy oknie sprzedażowym,

- półkę sprzedażową służącą jako ekspozytor pamiątek (np. w formie poziomej półki w oknie sprzedażowym w którym eksponowane będą pamiątki lub w innej formie uzgodnionej                          z Zamawiającym).

 • Wiata musi zapewniać podstawowe warunki bezpieczeństwa oraz sanitarne umożliwiające – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – pozyskanie przez Zamawiającego stosownych zgód i pozwoleń na prowadzenie ww. opisanej działalności.
 • Wiata/pawilon zostanie posadowiony w Parku C12 przy ul. Sienkiewicza, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
 • Wita/pawilon ma pełnić funkcję wielosezonowego stanowiska sprzedażowego.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Zakup wiaty/pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 2. Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz aktualizację planu zagospodarowania – zgodnie
  z obowiązującym prawem budowlanym.
 3. Wykonanie i wymaganych instalacji oraz posadowienie wiaty/pawilonu  zgodnie z wytycznymi producenta w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Termin realizacji:

 1. Całość zamówienia powinna zostać wykonana nie później niż do dnia 5 czerwca br. wraz                              z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia użytkowanie jeżeli będzie wymagane.
 2. Termin odbioru przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać Zamawiającemu uruchomienie wiaty/pawilonu w terminie do dnia 10 czerwca br. oraz uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej.
 3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zakończenia robót.

Postanowienia przyszłej umowy:

 1. Podstawą przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu zamówienia będzie przekazanie zatwierdzonej przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji w formie papierowej (4 egzemplarze) i elektronicznej (2 egzemplarze) oraz złożenie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne potwierdzenie).
 2. Zamawiający dokona weryfikacji złożonej przez Wykonawcę dokumentacji pod kątem ilościowym i merytorycznym w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji oraz przedłoży potwierdzenie złożenia wniosku                        o pozwolenie na budowę.
 3. Podana przez Wykonawcę kwota wynagrodzenia obejmować będzie wszystkie koszty, niezbędne z punktu widzenia prawidłowego wykonania zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w przedmiot zamówienia na każdym etapie prac.
 5. Zapłata wynagrodzenia odbędzie się jednorazowo w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT.

 

Zmiany w umowie:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania terminu realizacji umowy w przypadkach:
  1. Wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności wynikających z konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów, zgód/pozwoleń wymaganych przepisami prawa lub specyfiką zamówienia.
  2. Wystąpienia niezależnych okoliczności skutkujących wydłużeniem się procedur pozyskania dokumentów,  zgód/pozwoleń wymaganych złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
  3. Wystąpienia innych obiektywnych przesłanek niezależnych od żadnej ze stron umowy                           a uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania zakresu rzeczowego umowy, który nie wpłynie na kwotę umowną, wynikającą:
 3. Ze zmiany wytycznych Zamawiającego wynikających z aspektów wizualnych, estetycznych, funkcjonalnych czy technicznych, służących polepszeniu jakości przedmiotu zamówienia.
 4. Ze specyficznych uwarunkowań technicznych uniemożliwiających podłączenie wiaty/ pawilonu do instalacji, zgodnie z założeniami.
 5. Wystąpienia innych obiektywnych przesłanek niezależnych od żadnej ze stron umowy                         a niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji umowy.

Wycena przedmiotu zamówienia:

Kryterium oceny złożonych ofert : cena – 90%.

                            gwarancja powyżej 2 lat – 10%

 

Ofertę prosimy dostarczyć Zamawiającemu:

 • Osobiście lub listownie - w formie papierowej pod adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu                    
ul. Jodłowa 59,  41-800 Zabrze,

 • Elektronicznie – w formie podpisanego skanu lub faxu pod adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , fax: 32 271-65-91,

Osoby do kontaktu:

- Magdalena Władowska, tel. 32 630-30-91 wew. 2129

- Kamil Kalisz, tel. 32 630-30-91 wew. 2217.

 

Termin dostarczenia oferty :

Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście do 2 maja 2016 r., do godz. 16:00.

Termin związania ofertą : 30 dni

Uwaga: Przesłanie oferty cenowej nie stanowi podstawy do zawarcia z Zamawiającym umowy                      w sprawie realizacji opisanego w niniejszym zapytaniu przedmiotu zamówienia.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 29/04/2016

2. Formularz oferty 29/04/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.