28-04-2016

Oznaczenie sprawy:  ZP/18/MGW/2016

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

       Sukcesywne dostawy materiałów górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

ZP/18/MGW/2016

Do pobrania:

1. SIWZ 28/04/2016

2. Ogłoszenie o zamówieniu 28/04/2016

3. Ogłoszenie o zamówieniu 06/05/2016

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ 06/05/2016

5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03/06/2016

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24/06/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.