Oznaczenie sprawy:  ZP/16/MGW/2016

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/16/MGW/2016

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 15/04/2016

2. SIWZ 15/04/2016

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10/05/2016

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24/05/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.