2016-04-14                          Oznaczenie sprawy:  ZP/15/MGW/2016

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia  poniżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.)  na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk kopalni zabawkowej wchodzącej w skład Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ulicy Sienkiewicza 43 - zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn. Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie”.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 14/04/2016

2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09/05/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.