2016-04-07                            Oznaczenie sprawy:  ZP/10/MGW/2016

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty dla robót budowlanych  określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 j.t.)na zadanie pn:

Przebudowa systemu wentylacji Wyrobisk Kopalni Królowa Luiza, polegająca na wykonaniu nowego wlotu powietrza świeżego do systemu przewietrzania”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 07/04/2016

2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26/04/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.