05-04-2016         Oznaczenie sprawy:  ZP/09/MGW/2016

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:
           Dostawa oraz montaż urządzeń elektrycznych w zajezdni lokomotyw zlokalizowanej w Kopalni „Królowa Luiza” ZP/09/MGW/2016

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 05/04/2016

2. SIWZ 05/04/2016

3. Załączniki 05/04/2016

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr. 1 14/05/2016 15/05/2016

5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06/05/2016

6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18/05/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.