ZPP/1533/MGW/2016                                                                                                                                                                                                       Zabrze, dn.21.03.2016  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy drewna dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  „

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.03.2017 lub do wyczerpania kwoty zabezpieczonej na ten cel przez Zamawiającego.

3.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

4. Termin składania ofert : 06.04.2016 do godziny 12:00

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 30/03/2016

2. Formularz oferty 30/03/2016

3. Formularz cenowy 30/03/2016

4. Wyjaśnienia do zapytania 05/04/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.