17-03-2016

Oznaczenie sprawy:  ZP/04/MGW/2016

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

           

„Badania roczne i trzyletnie elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, „Guido” i  szybika „Guido”, urządzeń zabezpieczeń osprzętu i rozdzielń elektrycznych, urządzenia transportu specjalnego (kolejka podwieszona) na terenie ZKWK „Guido” przypadające od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku  zgodnie z zaleceniami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz 1169).                                                                                                                                                                                               

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 17/03/2016

2. SIWZ 17/03/2016

3. Informacja o unieważnieniu postępowania 06/04/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.